Sponsorlu Bağlantılar
   

Hz. Muhammed (s.a.v)in kaç çocuğu vardı

Peygamber Efendimiz (S.A.V) icinde Hz. Muhammed (s.a.v)in kaç çocuğu vardı konusu , Hz muhammedin kaç çocuğu vardı,Hz muhammedin çocukları,Hz muhammedin çocuğu, Rasûl-i Ekrem Efendimizin üçü erkek Kasım Abdullah İbrahim dördü kız olmak üzere yedi çocuğu doğmuştur. Bunlar doğuş sırasıyle (Kasım Zey-neb Rukayye ...

Yeni Konu aç  Cevapla
 
Seçenekler
Alt 23-03-2011   #1 (permalink)
Standart Hz. Muhammed (s.a.v)in kaç çocuğu vardı

Sponsorlu Bağlantılar


Hz muhammedin kaç çocuğu vardı,Hz muhammedin çocukları,Hz muhammedin çocuğu,
Rasûl-i Ekrem Efendimizin üçü erkek Kasım Abdullah İbrahim dördü kız olmak üzere yedi çocuğu doğmuştur. Bunlar doğuş sırasıyle (Kasım Zey-neb Rukayye Ümmü Külsûm Fâtıme Abdullah İbrahim) isimlerini taşımışlardı. Bu yedi çocuğun altısı Hazreti Hadîceden yedincisi Mısırlı Hazreti Mâriyeden idi.
İbni İshak Peygamberimizin (Tâhir) ile (Tayyeb) adında iki evlâdı daha olduğunu söylemektedir;

1) Kasım:

Rasûl-i Ekremin ilk çocuğu Kasım idi. Bu sebepten künyesi: Ebül-Kasım (Kasımın babası) oldu. Hazreti Peygamber Ebûl-Kasım adiyle çağırılmasın-dan hoşlanırdı. Ashab da kendisini bu isimle çağırırlardı. İbni Sa'de göre Kasım iki sene yaşadı. Mekkede vefat etti. Rasûl-i Ekremin çocukları içinde ilk ölen: Kasım oldu.

2) Zeyheb:

Peygamberimizin en büyük kızıydı. Kasımdan sonra doğmuştu. Zeyneb doğduğu zaman Rasûl-i Ekrem otuz yaşındaydı. Mekke'de doğmuş olan Zey-neb Hicretin sekizinci senesi Medine'de vefat eyledi. Otuz yaşında bulu-nuyordu.
Zeyneb önce teyzesinin oğlu Ebûl'as ile evlenmişti. Ebûl as bidayette müşriklerden ayrılmadığı için "Bedr" gazvesinde müslümanların eline esir düşmüş kurtulunca Zeynebi Medine'ye göndereceğine söz vermişti. Rasûl-i Ekrem ailesini getirmek için "Harise oğlu Zeyd"i göndermişti. Zeynebi Me-dine'ye götüren Zeyd oldu. Zeyneb Medine'ye gitti ve fakat zevci Ebûl'as Mekke'de kaldı.
Ebûl'as bir seriyye esnasında yine müslümanların eline esir düştü ve fakat Hazreti Zeyneb'in himayesi sayesinde serbest bırakıldı.
Ebûl'as ikinci defa esirlikten kurtulunca Mekke'ye gitti. Emanetleri sahiplerine verdikten sonra müslümanlığı kabul etti. Medine'ye hicret eyledi. Müslüman olduğu için nikâhları yenilendi. Ebûl'as Hazreti Zeynebe iyi mua-mele ederdi. Bu yüzden Rasûl-i Ekremin takdirini kazandı. Zeyneb kocasına tekrar kavuştuktan sonra çok yaşayamadı. Vefatında cenazesi "Ümmü Eymen" ile "Hazreti Şevde" tarafından yıkandı. Namazını Rasûl-i Ekrem kıl-di. Mezarına Ebûl'as indirdi.

3) Rukayye

Rasûl-i Ekremin ikinci kızıydı. Doğduğu zaman Hazreti Peygamber Efendimiz otuzüç yaşında bulunuyordu. Rukayye babasının Peygamberliğinden önce Ebûlehebin oğlu Utbe ile evlenmişti. Rasûl-i Ekrem halkı İslama dâvete başlayınca Ebûleheb oğlunu çağırdı:
- "Oğlum! Muhammed'in kızından ayrılmıyacak olursan ben senden ayrılırım." dedi. Utbe de babası Ebûlehebin teşvikiyle "Rukayye"yi bıraktı. O zaman Rukayye Hazreti Osman ile evlendi. Habeşistana göç eden ilk kafileye Hazreti Osman zevcesi Hazreti Rukayye ile birlikte katılmışlardı. Hazreti Osman Habeşistandan Mekke'ye dönmüş oradan da Medine'ye hicret etmişti. Rukayye Bedr gazası günlerinde hastalanmış bu yüzden Hazreti Osman Bedr muharebesinde bulunamamış hattâ zevcesi başında kaldığı için mazeretliler arasına konulmuştu.
Bedr gazası zaferini Harise oğlu Zeyd Medineye ulaştırdığı gün Hazreti Rukayye vefat etmişti. Rasûl-i Ekrem de Bedr savaşı yüzünden kızı Ru-kayyenin cenazesinde bulunamamıştı.

4) Ümmü Külsüm:

İslâmiyet gelmeden önce doğdu. Annesi hazret-i Hadîcedir. Ümmü Gülsüm İslâmiyet gelmeden önce Ebû Lehebin ikinci oğlu Uteybe ile nişanlanmıştı. İslâmiyet gelince Ebû Leheb îmân etmedi ve İslâmiyetin çok azgın bir düşmanı oldu. Onun hakkında (Tebbet) sûresi nâzil olunca oğluna Ümmü Gülsüm den ayrılmasını söyledi. O da babasını dinliyerek ayrıldı.
Bedr gazasının sonunda Hazreti Rukayyenin ölümünden bir yıl sonra Hicretin üçüncü yılı Hazreti Osmanla evlendi.
Buhârînin bildirdiğine göre Hafsa dul kalınca Hazreti Ömer Osman'a müracaat ettiği zaman Hazreti Osman tereddüt etmişti. O zaman Rasûl-i Ekrem Ömere:
- "Ben sana Osman'dan Osmana'da senden daha iyi bir adam bulacağım. Kızını bana ver ben de kızımı Osman'a vereyim."
demişti .
Hazreti Osmanla evlenen Ümmü Külsûm onunla altı yıl beraber yaşadı. Hicretin dokuzuncu senesi vefat etti. Cenaze namazı Rasûl-i Ekrem tarafından kılındı. Hazreti Ali Hazreti Fadl ve Hazreti Üsâme tarafından gömüldü.
Hazreti Osman Rasûl-i Ekremin iki kızı: Rukayye ve Ümmü Külsûm ile evlendiği için "İki nur sahibi" mânâsına "Zinnûreyn" sıfatını kazanmıştı:

5) Fâtıme:

Rasûl-i Ekremin en küçük ve fakat en sevgili kızıydı. İlâhî vahiy ilk geldiği zaman Mekke'de doğdu. Hicretin ikinci senesi Medinede Hazreti Ali ile evlendi. Evlendikleri zaman Hazreti Fâtıme 15 Hazreti Ali 24 yaşındaydı. Rasûl-i Ekrem kızı Fâtıme için yatak çarşafı iki değirmen bir su tulumu hazırlamış Hazreti Fâtıme değirmenlerle su tulumunu bütün ömrü boyunca kullanmıştı.
Rasûl-i Ekrem Hazreti Ali ile Hazreti Fâtımenin iyi geçinmesini ister aralarında ihtilâf çıkarsa onları barıştırırdı. Bir gün Ali Fâtımeye şiddetli bir muamelede bulunmuş Fâtıme de Rasûl-i Ekreme başvurarak Ali'yi şikâyet eylemişti. Fâtımeden sonra Ali gelmiş o da Fâtıme'yi şikâyette bulunmuş fakat Rasûl-i Ekrem ikisin de barıştırmıştı.
Bir defa da Hazreti Ali ikinci bir zevce almaya kalkmış bunu haber alan Rasûl-i Ekrem çok üzülmüş bir hutbesinde;
- Benim kızım benim ciğerparemdir. Kızımı kederlendiren her şey beni de kederlendirir" demiş bunun üzerine Hazreti Ali teşebbüsünden vazgeçmiş Hazreti Fâtımenin sağlığında başka bir kadınla evlenmemişti:
Hazreti Fâtıme Hicretin 11 inci senesi babasından altı ay sonra vefat eyledi. Rasûl-i Ekrem Efendimizin irtihalinde kızı yirmibeş yaşındaydı.
Rasûl-i Ekrem kızı Fâtımeyi çok severdi. Hastalığı sırasında onu yanına çağırdı. Kulağına fısıldadı. O zaman Fâtıme ağladı. Sonra yine fısıldadı. Bu sefer Fâtımenin yüzü güldü. Hazreti Âişe sordu. Hazreti Fâtıme de:
- "Önce Rasûl-i Ekrem hastalığı sonunda öleceğini söyledi: Ağladım. Sonra ailesi içinde kendisine ilk kavuşacak olanın ben olduğumu haber verdi: O zaman da sevindim."' diye cevap vermişti:
Rasûl-i Ekrem Efendimizin soyunu yaşatan Hazreti Fâtıme oldu. Fâtımenin beş çocuğu oldu: Hasen Hüseyn Muhsin Ümmü Külsûm Zeyneb isimlerinde idi. Bunlardan Muhsin küçükken vefat etmişti.

6) Abdullah:

Hicretten önce onbirinci senesi Mekke'de doğdu: Üç ay yaşadı. Küçükken öldü. "Tâhir ve Tayyeb" Abdullahm diğer isimleriydi. Halbuk^ yukarıda gördük: Tâhir ile Tayyeb İbni İshaka göre Rasûl-i Ekremin iki ayrı oğluydu.

7) İbrahim:

Rasûl-i Ekremin en küçük çocuğu ve en küçük oğluydu. Hicretin sekizinci senesi Medine'de doğdu. İbn İshaka göre Rasûl-i Ekremin İbrahimden başka bütün çocukları Peygamberlikten önce doğmuşlardı. İbrahim Mısırlı Hazreti Mâriyeden dünyaya gelmiş Hazreti Âişenin rivayetine göre onyedi veya onsekiz aylıkken vefat etmişti.
Rasûl-i Ekrem İbrahimin doğumundan çok memnun olmuş yedinci günü bir ziyafet vermiş fukaraya sadaka dağıtmış oğluna Hazreti İbrahimin adını takmıştı. Çünkü:
Rasûl-i Ekremin Hazreti Hadîceden doğmuş olan erkek çocukları küçük yaşlarındayken ölmüşlerdi. Diğer zevcelerinden de evlâdı olmamıştı.
Ebû Rafiın zevcesi Selmâ yeni doğan İbrahime sütannelik yapmıştı. Bu-hârî "Ümmü Seyf'in ibrahimi emzirdiğini bildirmektedir. Rasûl-i Ekrem sütanneye uğrar İbrahimi görür okşar ve öperdi.
İbrahim Ümmü Seyfin evinde öldü. Hazreti Peygamber çocuğunun hastalığını duyunca Avfoğlu Abdurrahmân ile onun yanına gitmiş İbrahimin ölüm pençesinde kıvrandığını görünce dayanamamış ağlamıştı. Abdurrahmân:
- "Yâ Resûlallah! Ne yapıyorsunuz" deyince Rasûl-i Ekrem:
- "Şefkat duygularım galeyana geldi. " buyurmuştu.
Rasûl-i Ekrem oğlunun cenaze namazını kılmış Abbâs oğlu Fadl Zeyd oğlu Üsâme Maz'un oğlu Osman İbrahimi mezarına indirmişti.Beki' meza lığına gömüldü.
İbrahim öldüğü zaman güneş tutulmuştu. Halk güneş de mateme katıldı deyince Rasûl-i Ekrem:
- "Güneş ile ay Allahın âyetlerindendir. Bir fânînin ölümü yüzünden tutulmazlar!" diye hitapta bulunarak müslümanları böyle batıl iktidaddan uzaklaştırmışlardı.

Selam ve dua ile...

 

Mavi_Sema isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Hızlı Cevap
Sponsorlu Bağlantılar
Alt 25-12-2012   #2 (permalink)
Kayıtsız Üye
Standart Cevap: Hz. Muhammed (s.a.v)in kaç çocuğu vardı


çok guzel anlatmıslar
  Hızlı Cevap
Alt 31-01-2013   #3 (permalink)
kuklamerve
Smile Cevap: Hz. Muhammed (s.a.v)in kaç çocuğu vardı


peygamber efendimizin nerede doğduğu hakkında iyi bilgi ama daha çok yazsaydınız iyi olurdu ama yinede çok güzel
  Hızlı Cevap
Alt 27-03-2013   #4 (permalink)
Kayıtsız Üye
Standart Cevap: Hz. Muhammed (s.a.v)in kaç çocuğu vardı


aradığımmı bulamadım
  Hızlı Cevap
Alt 17-04-2013   #5 (permalink)
Kayıtsız Üye
Thumbs down Cevap: Hz. Muhammed (s.a.v)in kaç çocuğu vardı


aynen bende bunları biliyorum aradığımı bulamadım
  Hızlı Cevap
Alt 02-01-2014   #6 (permalink)
Kayıtsız Üye
Standart Cevap: Hz. Muhammed (s.a.v)in kaç çocuğu vardı


bende bulamadım ben neden dıger eslerınden cocugu olmamıs onu merak edıyorum
  Hızlı Cevap
Alt 11-01-2014   #7 (permalink)
ceylin umay
Smile Cevap: Hz. Muhammed (s.a.v)in kaç çocuğu vardı


ben Ümmügülsüm diye biliyordum ama asılı yani gerçeği Ümmükülsümmüş ama Fatıma diye biliyordum ama asılı yani gerçeği Fatıme imiş bilmediğim şeyleri şimdi öğrendimmmmmmmm çok sağ olun teşekkür ederimmmmmmmmmm
  Hızlı Cevap
Alt 24-02-2014   #8 (permalink)
misafir
Wink Cevap: Hz. Muhammed (s.a.v)in kaç çocuğu vardı


çok güzel ama biradaha bilgi gelmeli
  Hızlı Cevap
Alt 24-02-2014   #9 (permalink)
misafir
Cool Cevap: Hz. Muhammed (s.a.v)in kaç çocuğu vardı


çok ama çok güzel ödevime çok ama çooooooooooooooooooook yardımcı oldu
  Hızlı Cevap
Alt 24-02-2014   #10 (permalink)
misafir
Cool Cevap: Hz. Muhammed (s.a.v)in kaç çocuğu vardı


çok ama çok güzel çooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooooooook güzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeel
  Hızlı Cevap
Sponsorlu Bağlantılar
Yeni Konu aç  Cevapla

Sayfayı Paylaş

Hızlı Cevap
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Sorunun cevabını alttaki kutucuğa yazınız. (Gerekli)

Mesajınız:

Seçenekler


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Hz. Muhammed (s.a.v) in kaç eşi vardı Mavi_Sema Peygamber Efendimiz (S.A.V) 3 4 Hafta önce 19:20
Muhallebi çocuğu nedir - Muhallebi çocuğu deyimi anlamı Mavi_Sema Atasözleri & Deyimler 0 03-01-2011 13:16
Bir I Am Alive vardı? Dine Oyun Haberleri 0 14-01-2010 23:42
Bir Çocuk Vardı Dersin...! Dine Aşk-Sevgi-Evlilik Sözleri 0 14-01-2010 12:44
Çocuklar Vardı Köyümde/Çocuklar Vardı Köyümde Şiiri KaRDeLeN Çocuk Şarkıları & Videolar 0 05-01-2010 11:05


Saat: 17:18.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
Frmartuklu.Net ©2008 - 2015